پیشنهاد تشکیل کمیته و کارگروه دانشجویان وفارغ التحصیلان روستادر این سالها با شنیدن موفقیت جوانان روستا و مشاهده موفقيت های همشهريانمان در کسب رتبه هاو قبولی در دانشگاه ها بسيار خشنود شدیم ، و به اين فکر بودم که وجود چنين پتانسيل و ظرفيت هایی آرزوی هر دياری است که همچون گنج پنهان در دل روستا نهفته است.
گنجینه و چکیده ای از تمامی رشته ها که قطعا نویدآینده ای روشن و پرنورتر از گذشته درانتظار روستا،شهرستان و ... خواهدبود... 
بااندک تجربه ای از گذشته و نگاهی به این روزهاوخبرهای خوشی که پشت سرهم شنیده می شود پیشنهادمی گرددمسولین محترم روستا که نشان داده اند همیشه حامی وپشتیبان جوانان ونوجوان بوده وهست با تشکیل کار گروهی در زمینه  استعدادیابی وتشکیل کمیته دانشجویان و فارغ التحصیلان در جهت پیشبرد اهداف قدم بردارند.
یقینا این عزیزان بهترین مشاوران برای خادمان مردم خواهند بود.

تشکیل انجمن ومجمع دانشجویان وفارغ التحصیلان روستا می تواند بازوی توانمندفکری واجرایی مجموعه های  روستا بوده و باعث سرازيرشدن نيروی بومی با استعداد به روستا گردد.
 که کمترین دستاورداين حرکت در آينده سبب بی نيازی به افراد غير بومی خواهدشد.

پيشنهاد می شود این مجمع و انجمن با تشکیل زیر مجموعه ها وکارگروه هایی  با کمک بزرگواران و مسئولان جهت وحدت رویه در امور شکل گيرد تا بیش از پیش از وجود وپتانسیل جوانان ونوجوانان در تمامی عرصه ها استفاده گردد.